CPF จ่อขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ ต้นปี 2565 แทนชุดเดิมที่มีแผนไถ่ถอนก่อนกำหนด

CPF จ่อขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ ต้นปี 2565 แทนชุดเดิมที่มีแผนไถ่ถอนก่อนกำหนด

CPF เตรียมขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ชุดใหม่ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดเดิม ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิเดิม-ประชาชนทั่วไป ช่วงต้นปี 2565

นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF” เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนที่จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน(หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์) ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิ”) ที่เสนอขายเมื่อปี 2560 และจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดเดิม

ทั้งนี้บริษัท จะให้สิทธิพิเศษให้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดใหม่ได้ก่อนในช่วงต้นปี 2565 สำหรับอัตราผลตอบแทนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้และรายละเอียดการจองซื้อจะเปิดเผยให้ทราบในภายหลัง สถาบันการเงินผู้จัดจำหน่ายให้ความเห็นว่า หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ของบริษัท เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่าหุ้นกู้ทั่วไป

รวมถึงเป็นผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนให้มีความหลากหลายด้วยการจัดสรรเงินลงทุนบางส่วนมาลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ของบริษัท ซึ่งความน่าสนใจของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ นั้น นอกจากจะได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ A- และอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ A+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งสะท้อนความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารในระดับสากลแล้ว บริษัทยังมีเป้าหมายในการเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” อย่างแข็งแกร่งอีกด้วย”

ทั้งนี้ CPF ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรใน 17 ประเทศทั่วโลก โดยจำแนกประเภทธุรกิจหลักได้เป็น 3 ประเภท คือ 1.ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) 2.ธุรกิจผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์และแปรรูปเนื้อสัตว์ (Farm and Processing) และ 3.ธุรกิจอาหาร (Food) ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น “ครัวของโลก” ซีพีเอฟจึงได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ที่ทันสมัย สนับสนุนการผลิตและการแปรรูปเนื้อสัตว์อย่างมีคุณภาพ ขยายการผลิตอาหารพร้อมรับประทานเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

 

ตลอดจนเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ รวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรมด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารอย่างต่อเนื่อง และยังให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ขณะเดียวกัน CPF ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาซีพีเอฟได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน หรือ Dow Jonses Sustainability Indices (DJSI) เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน เป็นการตอกย้ำการดำเนินงานของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ จากการบริหารจัดการกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรฐานการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัท เทียบเท่ามาตรฐานระดับโลกและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

และล่าสุดCPFยังได้รับรางวัลความยั่งยืนระดับ Silver Class และได้ประกาศเผยแพร่ใน The Sustainability Yearbook 2021 จัดโดย S&P Global ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลกในฐานะ “ครัวของโลก” ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในเส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ที่แสดงถึงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่นของบริษัท อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดเดิม และผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดใหม่ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงิน ดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร.1333

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 819

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777

บริษัท หลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-165-5555

* ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)