ส่องธนาคารพาณิชย์จ่ายเงินปันผลปี 2564…แบงก์ไหนจ่ายสูงสุด?

ส่องธนาคารพาณิชย์จ่ายเงินปันผลปี 2564…แบงก์ไหนจ่ายสูงสุด?

ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเตรียมเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปี 2564 โดยที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แล้ว

เริ่มจากธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 4.06 บาท รวมเป็นประมาณ 13,801 ล้านบาท คิดเป็น 40% ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 กำหนดจ่าย 22 เม.ย.นี้ เมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 1.43 บาท เป็นเงิน 4,861 ล้านบาท จะเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 2.63 บาท รวมเป็นเงิน 8,940 ล้านบาท

ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท วงเงิน 6,680 ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ในวันที่ 12 พ.ค. 2565

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 7,700 ล้านบาท เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินกว่า 1,184 ล้านบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท เป็นเงินกว่า 6,515 ล้านบาท กำหนดจ่าย 6 พ.ค.นี้

ธนาคารกรุงไทย (KTB) เตรียมจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.5725 บาท และ 0.4180 บาท ตามลำดับ ซึ่งการจ่ายปันผลในส่วนหุ้นบุริมสิทธิ จะเป็นเงิน 3.15 ล้านบาท ส่วนเงินปันผลหุ้นสามัญ จะเป็นเงิน 5,841.99 ล้านบาท กำหนดจ่าย 6 พ.ค.นี้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) กำหนดจ่ายปันผลรวม 0.85 บาทต่อหุ้น เป็นเงินกว่า 6,200 ล้านบาท เมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินกว่า 2,900 ล้านบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลในงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงินกว่า 3,300 ล้านบาท กำหนดจ่าย 26 พ.ค.นี้

ธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb) เตรียมจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.038 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 3,672 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 47% จากกำไรสุทธิปี 2564 และจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร (วอร์แรนต์) อายุ 3 ปี จำนวนไม่เกิน 966,228,745 หน่วย หรือไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 100 หุ้นสามัญต่อ 1 วอร์แรนต์ ซึ่งวอร์แรนต์ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในราคา 0.95 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD และ XW 21 เม.ย.นี้

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) จะจ่ายเงินปันผลปี 2564 อัตราหุ้นละ 2.95 บาท เป็นเงินกว่า 2,497 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 39.54% ของกำไรสุทธิ เมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท กำหนดจ่าย 19 พ.ค.นี้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB T) จะจ่ายเงินปันผลปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 348 ล้านบาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 25 เม.ย.นี้ และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 10 พ.ค.2565

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance