“ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์” ขายหุ้นPLANB 4.9966%

“ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์” ขายหุ้นPLANB 4.9966%

 

“ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์” ขายหุ้นPLANB 4.9966% คงเหลือ 20.0915% ขณะ “อรนลิน โลจนะโกสินทร์” แจ้งการได้มาของหุ้นPLANB 4.9966% ส่งผลให้มี จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.3315% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้รับรายงานการจำหน่าย หุนของ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)หรือ PLANB โดย นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 4.9966% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 20.0915% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่นางสาวอรนลิน โลจนะโกสินทร์ แจ้งการได้มาหุ้นของ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 4.9966% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.3315% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 4.9966% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 5.3315% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ